SOS! Verward gedrag

Om mensen met verward gedrag en hun omgeving adequate opvang te bieden is een sluitende aanpak nodig van vroegsignalering, preventie en passende zorg met voldoende aandacht voor de veiligheid van alle betrokkenen. Hiertoe gaan de leerwerkplaatsen van de domeinen Zorg, Welzijn en Veiligheid, mbo-en hbo studenten en medewerkers met elkaar samenwerken rondom het thema Verward Gedrag. Door de leerwerkplaatsen vervolgens met elkaar te verbinden tot één leernetwerk kan de expertise over verward gedrag van (en via) de studenten en medewerkers met elkaar worden gedeeld.

Project

Informatie bij dit project

Opdrachtgever: ZonMw
Partners: Albeda Zorgcollege, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Laurens, Parnassia Group, Politie Rotterdam Rijnmond, Practoraat Leerwerkplaatsen
Deelname: Ja, nog mogelijk

Deel met een collega

Introductie

Verwarrend

Om mensen met verward gedrag en hun omgeving passende aandacht en zorg te bieden is een multidisciplinaire benadering nodig. Maar hoe? Vaak wordt verward gedrag als ‘verwarrend’ ervaren en ontbreken kennis en vaardigheid om ‘passend’ te handelen.

In het kader van het project ‘Leernetwerk Samen leren Over Schakelen (SOS) bij Verward gedrag’ gaan studenten en professionals van leerwerkplaatsen binnen de domeinen zorg, welzijn en veiligheid van Albeda en Hogeschool Rotterdam aan de slag met het thema Verward gedrag. Door middel van methodische reflectie leren de deelnemers van eigen ervaringen.

De leerwerkplaatsen vormen samen één leernetwerk waarin de resultaten van deze reflecties kunnen worden gedeeld. Deze leerervaringen leveren inzichten op, die studenten en professionals helpen om nieuwe handelingsstrategieën te ontwikkelen in de omgang met mensen met verward gedrag. De analyses worden vervolgens als casestudies -mét theoretische onderbouwing- met anderen gedeeld in een casusbank.

Projectomschrijving

Doel

Om het handelen van studenten en professionals in situaties met mensen met verward gedrag te verbeteren zet dit project een duurzaam leernetwerk op. Het leernetwerk verbindt verschillende leerwerkplaatsen met MBO en HBO studenten van Albeda en Hogeschool Rotterdam binnen de domeinen zorg, welzijn en veiligheid. Studenten en professionals leren samen om adequate preventie, signalering en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te realiseren.

Werkwijze

Voor het ontwikkelen van nieuwe handelingsstrategieën wordt de Reflectieve Case Studie als methodiek ingezet. Studenten en professionals analyseren situaties waarin zij niet wisten hoe te handelen. Zij bevragen zichzelf en elkaar kritisch over de gekozen aanpak en worden hierbij begeleid door docenten en praktijkopleiders. Bij het zoeken naar oplossingen en de onderbouwing daarvan raadplegen de deelnemers (ervarings-)deskundigen, literatuur en kennisnetwerken.

Resultaten

De resultaten van de Case Studies worden gedeeld in bijeenkomsten van het leernetwerk en beschikbaar gesteld in een landelijke casusbank. Nieuwe inzichten kunnen leiden tot de ontwikkeling van workshops en trainingen om de handelingsvaardigheid ten aanzien van verward gedrag verder te verbeteren.

Organisatie

Het project wordt in opdracht van ZonMw uitgevoerd en is een nauwe samenwerking tussen opleidingsinstituten Albeda (MBO) en Hogeschool Rotterdam (HBO) en zorgorganisaties Laurens, Stichting Humanitas, en Parnassia. Een docentonderzoeker voert de monitoring en evaluatie van het project uit en beheert de casusbank. Door de coronamaatregelen in het voorjaar van 2020 stond het project noodgedwongen enige tijd on hold. In het najaar van 2020 wordt een doorstart gemaakt en gaan de studenten en professionals op de leerwerkplaatsen aan de slag met de Reflectieve Case Studies. Eind 2021 worden tijdens een slotsymposium de resultaten gepresenteerd en wordt de volgende stap gezet naar een duurzaam leernetwerk.

Podcast: Wat te doen bij verward of onbegrepen gedrag?

Podcast: Wat te doen bij verward of onbegrepen gedrag?

In deze podcast (Ada ter Maten en Wilma Kocks, 2022) hoor je een gesprek met professionals, studenten en experts over situaties waarin sprake is van onbegrepen gedrag, vaak aangeduid als ‘verward’. De professionals en studenten zijn werkzaam bij Antes en ervaren dagelijks dergelijke situaties. In de podcast zetten we hun ervaringen naast de ervaringen van twee vrouwen die zelf meerdere keren de ‘verwarde’ persoon waren. Dit leidt tot het besef dat situaties niet losgezien kunnen worden van de levensgeschiedenis van mensen die zich verward gedragen. En dat minstens interesse in hun beleving, op dat moment, nodig is om het juiste te doen. De ervaringsverhalen worden aangevuld met inzichten vanuit de theorie om tot een goede handelswijze te komen.

Beluister de podcast

Wat te doen bij verward of onbegrepen gedrag is een podcast van het practoraat Leerwerkplaatsen bij Albeda. Mede mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw. Geluidsopname en montage: Ludo de Boo. Klik hier voor algemene achtergrondinformatie.

7b6a9565

Crisismanagement

Crisismanagement: Triggers en beschermende factoren van verward gedrag

In de ingesproken powerpoint van Roselie van Asperen (Parnassiagroep) leer je over de triggers en beschermende factoren van verward gedrag. Dit schema laat de triggers en beschermende factoren schematisch zien.

Crisismanagement bij verward gedrag; film over Piet

(Piet en zijn vriendin worden gespeeld door acteurs. Frank werkt bij de politie.)

Bekijk ook eens in deze film de gebeurtenissen van Piet. Hoe zijn vriendin de situatie ervaarde, hoe een melding binnen komt bij de politie en welke acties de betrokkenen ondernamen om uiteindelijk tot een goede uitkomst te komen voor Piet.

Reflecties op de situatie van Piet

E-learning 'Omgaan met verward gedrag'

Over deze module

In deze e-learningmodule leer je over het signaleren van verward gedrag. Weet jij bijvoorbeeld wie je in de wijk om hulp kunt vragen als er een verward persoon jouw winkel binnenloopt? Of hoe jij kunt reageren? En wat je dan precies doet? Aan de hand van waargebeurde situaties ga je oefenen met het invullen van die rol.

​​Na deze module

  • ​weet je wat verward gedrag is;
  • kun je verward gedrag signaleren en herkennen;
  • kun je reageren op personen met verward gedrag in de wijk en in andere openbare situaties;
  • weet je wat jij kunt doen om personen met verward gedrag in situaties tijdens je werk hulp te bieden, zowel op de korte als de lange termijn;
  • kun je bij mogelijk verward gedrag op een goede manier handelen;
  • weet je wie je hiervoor kunt inschakelen in de wijk: de familie en naasten of het wijkteam.

E-learning starten

Nieuwsbrieven SOS! Verward gedrag

Links

Hier vind je de links naar nieuwsbrieven van het project SOS! Verward gedrag.

Opdrachtgever

ZonMw

ZonMw

Partners